Stratejik Planlama Yönetimi Danışmanlık Hizmeti

STRATEJİK PLANLAMA YÖNETİMİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif

eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini

gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin stratejik planda

ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere

dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder.

Bu çerçevede stratejik planlama

Sonuçların planlanmasıdır Girdilere değil, sonuçlara odaklıdır.

• Değişimin planlanmasıdır: Değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret eder ve

değişimi destekler.

• Dinamiktir ve geleceği yönlendirir. Düzenli olarak gözden geçirilmesi ve değişen şartlara

uyarlanması gerçekçidir,

• Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği resmeder :Kaliteli yönetimin aracıdır

• Disiplinli ve sistemli bir şekilde, bir kuruluşun kendisini nasıl tanımladığını, neler

yaptığını ve yaptığı şeyleri niçin yaptığını değerlendirmesi, şekillendirmesi ve bunlara

rehberlik eden temel kararları ve eylemleri üretmesidir.

• Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur.

• Hedeflenen sonuçların nasıl ve ne ölçüde gerçekleştiğinin izlenmesine,

değerlendirilmesine ve denetlenmesine temel oluşturur

• Katılımcı bir yaklaşımdır.

Stratejik Plan sürecinin kuruluşun en üst düzey yetkilisi tarafından tam olarak desteklenmesi şarttır.

Bununla beraber, ilgili tarafların, diğer yetkililerin, idarecilerin ve her düzeydeki elemanların katkısı, ortak

çabası ve desteği olmaksızın, stratejik planlama başarıya ulaşamaz.

Diğer yandan stratejik planlama:Günü kurtarmaya yönelik değildir: Uzun vadeli bir yaklaşımdır.Bir

şablon değildir. Kuruluşların farklı yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek bir araçtır.Salt bir belge

değildir. Stratejik planın hazırlanması, gerçekleştirilmesi için yeterli değildir. Planın sahiplenilmesi ve

harekete geçilmesi gerekir. Asıl olan stratejik plan dokümanı değil, stratejik planlama sürecidir.Sadece

bütçeye dönük değildir. stratejik planlama sürecinde kaynak durumu dikkate alınmakla beraber, yıllık

bütçe ve kaynak taleplerinin stratejik planları şekillendirmemesi; stratejik planın, bütçeyi yönlendirmesi

gerekir.stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına

yardımcı olur:

NEREDEYİZ?

NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ?

GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?

BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER ve DEĞERLENDİRİRİZ?

stratejik planlama çalışmalarına en geniş katılım sağlanmalı, bu kapsamda kuruluşun değişik birimleri

ve seviyelerindeki çalışanlar planlama sürecine dahil edilmelidir. Ayrıca kuruluş, ortak aklı devreye

sokarak bir bütün olarak kendisini tanıma fırsatı bulacak ve bu sürecin bir yan ürünü olarak kurum içi

iletişim ve motivasyon güçlenecektir.

Üst yönetimin desteği ve yönlendirmesi, stratejik planlamanın vazgeçilmez bir koşuludur.

Stratejik yönetimin güçlüğü, amaçları belirlemenin yanı sıra örgüt üyelerinin aynı amaca

yönlendirilmesidir. STRATEJİ, bir örgütün üst yönetiminin amaç ve hedeflerine ulaşabilmek için yaptığı

planların bütünüdür. Bu kapsam dâhilinde danışmanlık hizmetimiz kapsamında aşağıdaki konularda

deneyimlerini müşterileriyle paylaşmaya devam etmektedir.

• Vizyon formülasyon sürecini geliştirmek,

• Stratejik yönetime geçişe yardımcı olmak,

• Stratejik planlama çalışmalarında alt yapı desteği vermek,

• Değişim yönetimi çalışmalarına katkıda bulunmak,

• Kurumsallaşma çalışmalarına ışık tutmak,

• Şirket kültürünün görünür olmasına yardımcı olmak,

• İş etiklerinin oluşturması,