ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ ANA BAŞLIKLARI

1 Kapsam

2 Referanslar

3Terimler ve Tarifler

4 Enerji Yönetim Sistemi Gereklilikleri

4.1 Genel Gereklilikler

4.2 Yönetimin Sorumluluğu

4.2.1 Genel

4.2.2 Görev,Sorumluluk ve Yetkiler

4.3 Enerji Politikası

4.4 Planlama

4.4.1 Genel

4.4.2 Enerji Profili

4.4.3 Enerji Temel Değerleri

4.4.4 Enerji Performans Göstergeleri

4.4.5 Yasal ve Diğer Gereklilikler

4.4.6 Amaçlar,Hedefler ve Eylem Planları

4.5 Uygulama ve Operasyon

4.5.1 Yeterlilik,Eğitim ve Farkındalık

4.5.2 Dokümantasyon

4.5.3 Operasyonel Kontrol

4.5.4 İletişim

4.5.5 Dizayn

4.5.6 Enerji Hizmeti, Ürün ve Enerji Satınalma

4.6 Performans Kontrolü

4.6.1 İzleme,Ölçme ve Analizler

4.6.2 Yasal/Diğer Uygunsuzluk Değerlendirilmesi

4.6.2 İç Tetkik

4.6.4 Uygunsuzluklar,Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ve İyileştirme Uygulamaları

4.6.5 Kayıtların Kontrolü

4.7 Üst Yönetim Tarafından Enerji Yönetim Sisteminin Gözden Geçirilmesi

4.7.1 Yönetim Gözden Geçirme Girdileri

4.7.2 Yönetim Gözden Geçirme Çıktıları

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardının amacı, organizasyonların enerji etkinliği ve

yoğunluğunu içeren enerji performanslarını yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemleri

oluşturmalarını sağlamaktır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, enerjinin sistematik yönetimi

yoluyla maliyet, sera gazı emisyonu ve diğer çevresel etkilerin azaltılmasını sağlayacaktır. ISO 50001

Enerji Yönetim Sistemi standardı, coğrafi, kültürel ya da sosyal koşullara bakılmaksızın her tip ve

büyüklükte organizasyona uygulanabilir. Uygulamaların başarısı, organizasyonun tüm seviyelerinin

ve özellikle üst yönetimin katılımına bağlıdır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, bir enerji

politikası oluşturmak ve uygulamak, amaç ve hedefler belirlemek ve yasal gereklilikleri ve önemli

seviyedeki enerji kullanımına ilişkin bilgileri göz önünde bulunduran eylem planları hazırlamak ve

geliştirmek için oluşturulacak bir enerji yönetim sisteminin (EnMS) gerekliliklerini gösterir.

ISO 50001 Enerji yönetim sistemi, organizasyonun politikada yer alan beyanlarına ulaşmasını, enerji

performansını arttırmak için gerekli adımları atmasını ve bu uluslararası standardın gerekliliklerinin

yerine getirilmesi için oluşturulan sistemin uygunluğunun kanıtlanmasını olanaklı kılar. ISO 50001

Enerji Yönetim Sistemi standardı ilişkin uygulamalar, sistemin karmaşıklığı, dokümantasyon yapısı,

kaynaklar ve organizasyonun yürüttüğü faaliyetleri kapsayan organizasyon ihtiyaçlarına göre

şekillendirilebilir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al sürekli iyileştirme

çerçevesini temel alır ve enerji yönetimini organizasyonun günlük uygulamalarına dahil eder. Bu

standardın dünya çapında uygulanması enerji kaynaklarının erişilebilirliğinin daha yüksek olmasını

sağlayacak, rekabeti pekiştirecek ve iklim değişiklikleri üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı tüm enerji tipleri için kullanılabilir.

Not 1: Enerji kaynaklarının erişilebilirliği, enerjinin korunması olarak da bilinir.

Not 2: Enerji terim olarak yenilenebilir, yenilenemez, geri kazanılabilir vb. tipleri kapsar.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı belgelendirme/kayıt ve/veya organizasyonun

enerji yönetim sisteminin self-deklarasyonu için kullanılabilir. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

standardı, organizasyonun enerji politikasında yer alan taahhütlerinin ve ilgili yasal uygunluğun

ötesinde bir gereklilik ortaya koymaz. Dolayısıyla, benzer operasyonları yürüten ancak farklı enerji

performanslarına sahip iki organizasyonun her ikisi de kendilerine ait gereklilikleri sağlayabilirler.

Organizasyon, ISO 50001 Standardını kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ya da sosyal sorumluluk

gibi diğer yönetim sistemleri ile entegre etmeyi tercih edebilir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Kurma Aşamaları

1 - Mevcut Durumun Tespiti

Mevcut durum tespitinde kuruluşun enerji unsurları, kanuni ve diğer gerekliliklere karşı mevcut

durumu, mevcut enerji uygulamaları ve geçmişteki performansı belirlenir. Başka bir deyimle kuruluşun

enerji kullanımı açısından fotoğrafı çekilir.

2 - Enerji Yönetim Sistemi Oluşum Planı

Enerji yönetim sistemi faaliyetlerini organize edecek takımın ve bu takıma destek verecek diğer

birimlerin zaman ve gücünü en etkin şekilde kullanabilmek için ele alınacak konuların ve sorumluların

belirlenmesi ve bunun bir zaman çizelgesine dökülmesi aşamasıdır. Bu plan, belli periyotlarda gözden

geçirilir ve gerekiyorsa güncellenir.

3 - Eğitim

Enerji yönetim sistemi öncelikle uygun seviyelerdeki kilit çalışanlara tanıtılır. Eğitim faaliyetlerinde tüm

detayların aynı şekilde aynı yoğunlukta her çalışana aktarılmasından ziyade seviyelendirilmiş yetki

ve sorumluluklara uygun detay ve içerikte aktarılır. Ancak bu şekilde mevcut kaynaklarımızı (eğitimci,

eğitime katılan ve ilgili maliyetler) etkin bir şekilde kullanmış ve herkesi gereksiz detaylara boğmamış

oluruz.

4 - Enerji Yönetim Sisteminin Kurulması

Bu konuyla ilgili pratik uygulama kuruluşun ilgili birimlerinden oluşturulacak bir çalışma takımı

oluşturmaktır. Bu takım önderliğinde enerji performans göstergeleri, amaç ve hedefleri yazılı hale

getirmeli. Amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için aksiyon planı (faaliyet planı) hazırlanmalıdır. Diğer

sistemlerde alışık olduğumuz şekilde enerji performansını etkileyen personelin görev, yetki ve

sorumluluklarının tanımlanması, eğitim, yetkinlik, iletişim gibi konuların bu yönetim sisteminde de ele

alınması gerekmektedir.

5 - İç Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi

Enerji yönetim sistemi oluşumunun tamamlandığı kararı verildikten sonra alt sistemlerin planlandığı

gibi çalışıp çalışmadığının, birbirleri ile uyumunun, etkinliğinin kontrol edildiği iç tetkikler yapılır. Burada

tespit edilen uygunsuzluklar / gelişmeye açık alanlar bir plan dahilinde ele alınır. Gerekirse iç tetkikler

diğer yönetim sistemleriyle birlikte entegre olarak da gerçekleştirilebiliriz.

6 - Gözden Geçirme

Üst yönetim enerji yönetim sistemini; politikayı, iç tetkikleri, hedefleri, aksiyon planlarını, düzeltici/

önleyici faaliyetleri, ilgili taraflardan alınan şikayetleri, iyileştirme çalışmalarını, kaynak ihtiyaçlarını

gözden geçirir, sistemin etkinliğini ve sürekliliğini sağlanır.