Bütçe Yönetimi Danışmanlığı

Bütçe Yönetimi Danışmanlığı

Şirketler belirsizliğin hakim olduğu küresel rekabet ortamında, yeni gelişmeleri takip etmek ve uygulamak

durumundadırlar. Rekabet üstünlüğü elde edebilmek, ürün ve hizmet kalitesini artırabilmek, maliyetleri

düşürebilmek ve başarılı olabilmek için gelişmeleri takip etmeleri ve değişime ayak uydurmaları gerekmektedir.

Böyle bir ortam, şirketleri geleceğe ilişkin hareket tarzlarını da daha önceden belirlemeye ve önlemlerini almaya

zorlamaktadır. Stratejik amaçların belirlenmesi ile başlayan planlama sürecinin en önemli bileşeni bütçelerdir.

İşletmenin uzun dönemli amaçlarına ve stratejik planlarına paralel olarak hazırlanacak bütçeler gerekli finansman kaynakların

nasıl sağlanacağını ve nerede, ne zaman ve kimin sorumluluğunda kullanılacağını gösterir.

Bütçeler, belirlenen amaçlar doğrultusunda belirli faaliyetlerin uygulama ve sonuçlarının sayısal ve parasal olarak ifade

edildiği planlardır.

Bütçeleme ise; faaliyetlerin ve ulaşılması amaçlanan hedeflerin sayısallaştırılması suretiyle, gelecekteki işletme faaliyetlerine

sistemli bir temel oluşturacak belgeleme süreci olarak ifade edilebilir

Bütçeleri başarıya ulaştıran en önemli koşullardan biri katılımdır. Bütçeleri sorumluluğunun sadece bütçe örgütü yöneticileri

ya da üst düzeydeki işletme yöneticilerine ait olmamalıdır. Bütçeleme sürecine tüm yönetim kademelerinin katılması,

hedeflenen amaçların ve planların gerçekleştirilmesi için aranan şart olmaktadır.

Bununla birlikte bütçe geleneği henüz yerleşmemiş işletmelerde bütçelerin teknik desteğinin sağlanması ve bütçe siteminin

kurulması genellikle uzman desteği ile gerçekleşmektedir. Danışmanlık hizmetimiz aşağıdaki maddeleri kapsar;

· Bütçe Organizasyonun Kurulması

· Bütçe Dönemi Amaç ve Hedeflerin Saptanması

· Bütçe Varsayımlarının Yapılması

· Bütçe Rehberinin Hazırlanması

· Bütçe Komitesinin Oluşturulması

· İşletmeye Uygun Tahmin Tekniğinin Seçimi

· Satış Bütçesinin Düzenlenmesi ve Koordinasyonu

· Üretim, Stok, Satın Alma, Alacak, Borç Bütçelerinin Düzenlenmesi

· Pazarlama, Satış, Dağıtım Maliyet Bütçeleri

· Genel Yönetim Gider Bütçeleri

· Nakit Akış Projeksiyonları

· Proforma Gelir Tablosu ve Bilançonun Hazırlanması

· Bütçelerin Kontrolü ve Sapma Analizi Sisteminin Kurulumu