Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Aile şirketlerinde iki tip ana sorunla karşı karşıya kalırız. Bunlardan ilki herhangi bir işletmeyi

başarısızlığa uğratabilecek; pazardan kopmak, müşteriye hitap edememek, yeni ürünler veya

hizmetler yaratamamak, sermaye yetersizliği, maliyetleri kontrol altına alamamak, kötü yönetim gibi

sorunlardır.

İkinci tip sorunlar ise; aile ile iş ilişkilerinin birbirine girmesi, iş gereklerinin aile gereksinimleri ile

çakışması, varis planlamasının yapılmaması, iş ile aile ilişkilerinin birbirinden ayrılamaması gibi

tamamen aile şirketlerine özgü yapısal sorunlardır.

Görüleceği gibi bu yapısal sorunları aile tipi şirketlerde iki aşamalı düşünmek gerekir.

1) Aile içi ilişkilerin kurumsallaşması

2) Şirket işleyiş yapısının kurumsallaşması

Aile İçi İlişkilerinin Kurumsallaşması:

 •  "Aile Anayasasının" Oluşturulması
 •  Aile - Yönetim İlişkilerinin Belirlenmesi
 •  "Aile Konseyi" oluşturarak iletişimin arttırılması
 •  Bir "Çatışma Yönetimi" sistematiği oluşturulması
 •  Bir "devir planı" yapılması
 •  Hissedarlar sözleşmesi hazırlanması.

Şirket İşleyiş Yapısının Kurumsallaşması:

 •  Amaçlara uygun bir organizasyon yapısı oluşturulması
 •  İş ve görev tanımlarının belirlenerek yazılması
 •  İç yönetmeliklerin düzenlenmesi
 •  Yetki ve sorumlulukların dağıtılarak profesyonel yönetime geçilmesini kapsar.

Kurumsallaşma; en basit şekliyle, verimli bir iş ortamının yaratılmasıdır. Ancak aile şirketlerini diğer

şirketlerden ayıran ve ayrı bir uzmanlık konusu haline getiren işle iç içe geçmiş aile bağlarıdır. Aile

şirketlerinde sadece şirketin kurumsallaşması yeterli değildir. Aynı zamanda aile ilişkilerinin de

kurumsallaşması gerekir.

Son ekonomik krizde bir gazete haberinde Türkiye’de 15.000 aile şirketinin kapandığı belirtilmişti.

Dünya üzerinde örneklere bakacak olursak birinci kuşak tarafından kurulan 100 aile şirketlerinin

sadece ve sadece 3 tanesi 3.kuşağa kadar yaşayabilmektedir. 3. kuşağa kadar yaşayan aile

şirketlerinin yanı sıra 750 yıl yaşayan aile şirketleri de bulunmaktadır. Bu ayrıcalığı neyin sağladığı

konusunda yapılan araştırmalarda çıkan sonuç, kurumsallaşmanın öğeleridir. Ama bu öğeler sadece

işlerin kurumsallaşması değil aile içi ilişkilerinin de kurumsallaşmasıdır.

Başarılı Olan Aile Şirketlerini İncelediğimizde,

 •  Aile ve şirketin kurumsallaşması sağlanmıştır
 •  Aile birliğini sağlamaya yönelik liderlik oluşturulmuştur
 •  Hissedarlık, görev, yetki ve sorumlulukların sınırları belirgindir
 •  Aile bireylerini daha küçük yaştan itibaren yetiştirirler
 •  Çalışanlarına adalet ve sadakat duygusu ile yaklaşırlar
 •  Gücün kimde olduğu herkes tarafından görülebildiği için kararları hızlı verirler
 •  Sürekli araştırmacı ve yenilikçidirler
 •  Değişime karşı değil değişimi teşvik eden bir anlayışları vardır